Sijoittajat

Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Investors House Oyj:n hallitus on hyväksynyt toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Politiikassa kuvataan palkitsemisen päätöksentekoprosessi, keskeiset periaatteet ja ehdot.

Palkitsemispolitiikka (pdf)

Palkitsemisraportti

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden Hallinnointikoodin, joka on tullut voimaan 1.1.2020 ja jonka mukaisesti palkitsemisesta raportoidaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 alkavan tilikauden osalta keväällä 2021.

Palkitsemisraportti 2020

Aiemmilta vuosilta Investors House on julkistanut Palkka- ja palkkioselvityksen, joka kuvaa Investors Housen palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista. Palkka- ja palkkioselvitykset on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Aiemmat selvitykset löytyvät alla olevasta arkistosta.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys add

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää yhtiön hallitus. Eturistiriidat estetään siten, ettei palkittava voi olla mukana päättämässä omasta palkitsemisestaan. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhtiön toimielinten jäsenille osana palkitsemista. Edellä esitetyllä tavalla palkittaessa palkitsemisesta päättää palkittavan nimittänyt toimielin.

Hallituksen palkitseminen add

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15 000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Johtoryhmän palkitseminen add

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista.

Toimitusjohtajan toimisuhteen edut ja ehdot

Peruspalkka

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka on 119 000 euroa.

Kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalla on kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

17.8.2020 julkaistun osakeoptio-ohjelman perustiedot ovat:

  • Oikeus merkitä 2024-2025 yhteensä 680 000 osaketta hintaan 5,55 €/osake, mistä vähennetään 17.8.2020 alkaen merkintäaikaan saakka tehty voitonjako
  • Oikeus optioihin syntyy välittömästi ja osakkeiden merkintämahdollisuus 1.1.2024-31.12.2025
  • Edellytys osakeoptioiden käytölle on sidottu osakkeen arvon kehittymiseen siten, että raja-arvona on 8,00 € osakekohtainen arvo

29.12.2017 julkaistun ja 24.4.2018 täydennetyn osakeoptio-ohjelman perustiedot ovat:

Oikeus merkitä yhteensä 250 000 osaketta seuraavin ehdoin:

  • 100 000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2018 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022
  • 50 000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2019 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022
  • 50.000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2020 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022
  • 50.000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2021 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022
  • Osakkeiden merkintähinta on 7,43 €/osake. Merkintähintaa alennetaan 7.12.2017 jälkeen jaettujen osinkojen tai muun vastaavan toimen kuten pääoman palautuksen määrällä.

Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi koko henkilöstön henkilöstörahastopohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Tiedote johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (17.8.2020)

Tiedote optio-ohjelmasta (24.4.2018)

Tiedote optio-ohjelmasta (29.12.2017)

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Erillistä erokorvausta toimitusjohtajalle ei ole määritelty.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Peruspalkka

Johtoryhmän jäsenille maksetaan peruspalkkaa ja tulospalkkioita. Johtoryhmän jäsenille vuodelta 2019 maksetut palkat, pois lukien toimitusjohtaja, olivat yhteensä 481 000 euroa, josta kiinteitä palkkoja oli 421 000 euroa ja tulospalkkioita 60 000 euroa. Lisäksi vuoden aikana konsernin henkilöstörahastoon maksettiin johtoryhmän jäsenten osuudet tilikauden 2018 tavoitteen mukaisista palkkioista, yhteensä 25 000 euroa.

Kannustinjärjestelmä

Johtoryhmän jäsen Timo Rantalalla on 17.8.2020 julkaistu osakeoptio-ohjelma. Ohjelman perustiedot ovat:

  • Oikeus osakeoptioon syntyy neljässä 25 000 kappaleen erässä aina tammikuun ensimmäisenä päivänä vuosina 2021-2024
  • Oikeus merkitä osakkeita hinnalla 6,00 € on voimassa 1.1.2024-30.6.2025

Tiedote johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (17.8.2020)

Muita johtoryhmän jäseniä, pois lukien Timo Rantala, voidaan palkita henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta vuosittain enimmillään kolmen kuukauden bruttopalkkaa vastaavalla summalla yhtiön osakkeita, rahaa tai näiden yhdistelmää. Tavoitteet ja palkitsemispäätöksen tekee yhtiön toimitusjohtaja.

Kaikki johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi koko henkilöstön henkilöstörahastopohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstön henkilöstörahastopohjainen kannustinjärjestelmä add

Investors House on ottanut 2018 käyttöön konsernin koko henkilöstöä koskevan henkilöstörahastomuotoisen palkkiojärjestelmän. Vuosittain sovittavan tavoitteen täyttyessä koko henkilöstöllä on oikeus enimmillään yhden kuukauden bruttopalkkaa vastaavaan palkkioon, joka maksetaan perustettuun konsernin henkilöstörahastoon.