Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2015 2016 2017 2018 2019
Liikevaihto 1 438 3 134 6 449 8 276 11 461
Nettotuotot 979 1 992 3 189 4 162 6 228
Käyvän arvon muutos 3 457 111 2 570 929 -553
Nettotulos 3 485 298 5 047 2 386 2 083
Operatiivinen tulos (EPRA*) 716 1 006 1 934 2 709 2 711
EPS, euroa 1,79 1,12 1,20 0,41 0,27
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,37 0,04 0,46 0,45 0,45
Osinko per osake, euroa 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25
Sijoituskiinteistöt 26 794 35 737 54 787 68 205 103 892
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 1 844 13 583 14 296 11 785
Nettotuotto-% vuositasolle skaalattuna 5,4 % 6,0 % 5,6 % 5,9 % 5,5 %
EPRA NAV per osake, euroa 5,94 6,99 7,92 8,12 7,71
EPRA NRV per osake, euroa - - - - 8,45
Oman pääoman tuotto-% 29,2 % 18,6 % 14,9 % 5,0 % 3,7 %
Osinkotuotto-% 3,1 % 3,2 % 2,8 % 3,8 % 3,8 %
Omavaraisuusaste-% 61,1 % 49,8 % 61,0 % 53,4 % 47,5 %

*EPRA (The European Public Real Estate Association)

EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %